Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών 

τε πάντων και αοράτων.

Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον 

εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν 

αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, 

δι’ ού τα πάντα εγένετο. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν 

σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου 

και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών 

επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα 

κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών 

του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της 

βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός 

εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, 

το λαλήσαν διά των Προφητών.

Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Ώρες Συναθροίσεων

Κυριακή Πρωί: 11:00
Τετάρτη Βράδυ*: 20:00

Όμιλοι Νέων & Εφήβων*: Σάββατο 19:30
Κυριακό Σχολείο*: Κυριακή 11:00
Συμπροσευχή: Τετάρτη 19:00 και Κυριακή 10:30
Βιβλικό Κέντρο Εκπαίδευσης: Δευτέρα στις 19:00

* Στην Αίθουσα Αποστόλου Παύλου (Π.Π. Γερμανού 37)

Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 37
54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ:
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6
54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310273760

 

Social Media