Τι πιστεύουμε

Η Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος έχει ως Ομολογία Πίστης της το Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω»), όπως αυτό διατυπώθηκε στις Οικουμενικές Συνόδους της Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως (χωρίς την προσθήκη του filioque):

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Οι βασικές δογματικές της αρχές συνοψίζονται στα 28 άρθρα της Ομολογίας Πίστεως της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος:

Άρθρο28°
Περί της αιωνίου ζωής Πιστεύουμε και ποθούμε την αιώνια ζωή[128], κατά την οποία όσοι έχουν σωθεί θα λάβουν την ένδοξη κληρονομιά στη Βασιλείατου Πατέρα[129], και θα ευλογηθούν πλήρως στην παρουσία και υπηρεσία του Θεού, τον οποίο θα βλέπουν και θα απολαμβάνουν στους αιώνες των αιώνων[130]. Αμήν. 
128. Ιωάν.3:16,36 , Α ́Θεσ. 4:17 , Αποκ. 11:15 , 12:10129. Ματθ.25:34 , Ρωμαίους8:17 , Α ́Πέτρ. 1:4130. Ιώβ19:25-27 , Ιωάν.17:24 , Α ́Κορ. 13:12

Scroll to Top